Общи условия

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Чрез достъпа до този уебсайт и/или някои от неговите страници, вие се съгласявате с тези условия за употреба. Ако не сте съгласни с тези общи условия за употреба, не посещавайте този уебсайт.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Нашият уебсайт ви дава информация относно уебсайта за целите на обща информираност и не гарантира неговата точност в никакъв момент, въпреки, че ще се положат всякакви усилия да се осигури цялата информация да бъде точна при публикуването на уебсайта.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия определят условията за използване на уебсайта astenor.eu от потенциални посетители или клиенти. Чрез достъпа и браузването в този уебсайт, вие приемате условията за употреба, описани по-долу.

ПРАВА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА

S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. (С.К. БИЕССЕН ФАРМА С.Р.Л.) нямада прехвърля правото на собственост към софтуерните приложения.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. (С.К. БИЕССЕН ФАРМА С.Р.Л.) е собственик на цялостните и пълни права върху акта за собственост и от тук на всички авторски права и патентни права. Не можете да редистрибутирате, продавате, декомпилирате, разкомплектовате софтуерното приложение, по начин, който е възприемчив за хората.

Цялата информация, продукти или приложения, съдържащи се на този уебсайт са собственост на S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. (С.К. БИЕССЕН ФАРМА С.Р.Л.), които си запазват правото да изменят съдържанието и/или структурата на уебсайта във всеки момент и без никакво предизвестие.

Цялото съдържание на уебсайта astenor.eu е защитено по закона за авторското право, като всички права са запазени. Всички права относно страниците, съдържанието и представянето на уебсайта са собственост на S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L .(С.К. БИЕССЕН ФАРМА С.Р.Л). Забранено е да се копират, изменят, показват, дистрибутират, предават, публикуват, предлагат на пазара, лицензират, създават производни работи или да се използва съдържанието на уебсайта за някаква цел без писменото потвърждение на S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L.(С.К. БИЕССЕН ФАРМА С.Р.Л.)

Достъпът и използването на страницата astenor.eu са безплатни и целят да помогнат на потребителите да намерят необходимата информация по най-лесния и най-бързия възможен начин, съгласно изискванията на всеки.

Информацията на astenor.eu е от общ интерес и е налична за потребители безплатно. Терминът “потребител” от тази страница означава всяко физическо или юридическо лице, което ще има достъп до страницата. Можете да копирате и отпечатате съдържанието на страницата astenor.eu page за ваша лична употреба, без търговско намерение. Във всеки друг случай, съдържанието на astenor.eu не може да се възпроизвежда, модифицира или използва без изричното съгласие на представители на astenor.eu.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Съдържанието на информацията се отнася до описанието в определена степен на данни за дейностите, продуктите и услугите на S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L .. S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. няма да предостави никаква гаранция относно:

– избягването на затруднено използване или прекъсване на използването на уебсайта;

– незасягане в негативен смисъл на други системи чрез използване на уебсайта;

– липсата на уебсайта на вируси или други компоненти, които могат да навредят на потребителите.

По такъв начин, S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. не може да носи отговорност за никакви преки или косвени щети, причинени от използването на този уебсайт.

Цялата информация, представена на уебсайта относно продуктите, цените, информацията, кампаниите и маркетинговите промоции, техническите аспекти на astenor.eu се представя за информативна цел. Нищо в съдържанието на уебсайта astenor.eu website няма да съставлява категорична оферта за договор и не може да ангажира отговорност от S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. при липсата на допълнителни споразумения.

Съдържанието на уебсайта astenor.eu, на информацията и на други материали, представени от Общността на astenor.eu не представлява правна консултация по смисъла на Закон № 51/1995.

Общият регламент за защита на данните е набор от правила, базирани на комплексни принципи, които са открити за тълкуване и също така засяга много области, в които Държавите членки са поканени да се намесят. Понастоящем има много малко насоки за прилагането на Общия регламент за защита на данните и е възможно Надзорните органи да имат различни гледни точки от тези, които са изразени в този Модел. Въпреки нашите усилия да предоставим най-добрите услуги, не можем точно да очакваме как Надзорните органи или съдилищата ще тълкуват Регламента.

astenor.eu не извършва никакви декларации, обещания или гаранции относно точността, пълнотата или адекватността на това съдържание, насоките и консултациите, не допуска никакви задължения за резултат или надлежност спрямо някое лице, изрично изключва и отхвърля отговорност за всякакви разходи, загуби или щети, понесени в резултат от използване на съдържанието.

ЦЕЛ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА

Целта на съдържанието на уебсайта е да предаде актуална и точна информация.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. не може да гарантира, че тези страници не съдържат грешки и дава уверения, че ще положи най-големи усилия, за да постигне точна информация и да коригира всички грешки.

Всеки, който желае да закупи някои от услугите или продуктите, представени на уебсайта следва да се свърже с S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. посредством едно от средствата, посочени в страницата с Контакти на уебсайта, за да бъде информиран и за наличността на услугата или въпросния продукт и за договорните условия, тарифи и техническа или друга информация.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато се изисква информация чрез този уебсайт, това е с цел да се идентифицирате или вие или възможността за връзка с вас. Това е най-вече необходимо, когато използвате приложенията, налични на уебсайта.

Естеството на изискваната информация се отнася най-вече до личните данни (имена, адрес, телефонни номера), имейл адрес, как продуктите и/или услугите на S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. се използват или се възнамерява да се използват, но може да включва друга информация, близко свързани с използването на изискваните услуги и/или продукти.

За да може по-добре да се посрещнат нуждите и въпросите на потребителите на уебсайта, изискваната информация чрез този уебсайт ще е предмет на електронно съхранение и обработка.

ВРЪЗКА С ДРУГИ САЙТОВЕ

Този уебсайт може да съдържа връзки или връзки с други сайтове, които се считат от S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. за полезни във връзка със съдържанието на този уебсайт и които не са под тяхно управление или насоченост. В случай на използване на тези връзки или референции, ще се прилагат общите условия за употреба, отговарящи за този уебсайт.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. не може да гарантира/контролира актуалността/точността на информацията, присъстваща в уебсайтовете на трети страни, към която е направена прекратка от техния уебсайт.

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

Всяко лице, което посети уебсайта astenor.eu, и което предоставя лични данни или информация чрез този уебсайт изрично и еднозначно се съгласява: с обработката на такива данни и лична информация от S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L .; предаване на промоционални материали, специфични за операции по директен маркетинг; уреждане от S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. на молби, въпроси и оплаквания, които са адресирани (вижте страницата Контакти на сайта); други дейности, предприети от S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. и позволени от закона, които не са предмет на одобрение от получателя.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. ще поддържа конфиденциалността на тази информация.

Непрекъснатото използване на този уебсайт представлява вашето изрично и еднозначно съгласие съгласно условията на Закон 677/2001 и директивите на Общия регламент за защита на данните за защита на физическите лица относно обработката на личните данни и свободното движение на такива данни.

За някакви въпроси относно упражняване на вашите права относно използването на уебсайта и защитата на употребата му, ви молим да се свържете с нас посредством раздел Контакти на уебсайта.