Uslovi

PRIHVATANJE USLOVA

Pristupom ovoj veb stranici i / ili bilo kojoj od njenih stranica slažete se sa ovim uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, nemojte pristupiti ovoj veb stranici.

OPIS USLUGA

Naša veb stranica pruža vam informacije na ovoj veb stranici u opšte informativne svrhe i ne garantuje njihovu tačnost u bilo kom trenutku, iako će se učiniti svi napori da se osigura da su sve informacije tačne nakon objavljivanja na veb stranici.

UVOD

Ovi Opšti uslovi definišu uslove korišćenja veb stranice astenor.eu od strane potencijalnih posetilaca ili kupaca. Pristupom i pregledanjem ove veb stranice prihvatate dole navedene uslove korišćenja.

PRAVA PREKO SADRŽAJA VEB STRANICE

S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. neće preneti vlasništvo na softverske aplikacije.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. poseduje potpuna i puna prava nad vlasničkim listom, a preko toga i sva autorska i patentna prava. Ne smete redistribuirati, prodavati, dekompilirati, rastavljati softversku aplikaciju na način koji je primetan za ljude.

Sve informacije, proizvodi ili aplikacije koje se nalaze na ovoj veb lokaciji vlasništvo su S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L., koje zadržava pravo da izmeni sadržaj i/ili strukturu veb stranice u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

Celokupan sadržaj veb stranice astenor.eu zaštićen je zakonom o autorskim pravima, sva prava su zadržana. Sva prava u vezi sa stranicama, sadržajem i prezentacijom veb stranice su vlasništvo SC BIESSEN PHARMA SRL. Zabranjeno je kopiranje, modifikovanje, prikazivanje, distribucija, prenos, objavljivanje, stavljanje na tržište, licenciranje, stvaranje izvedenih dela ili korišćenje sadržaja veb stranice u bilo koju svrhu bez pisane potvrde SC BIESSEN PHARMA SRL

Pristup i korišćenje stranice astenor.eu su besplatni i imaju za cilj da pomognu korisnicima da pronađu potrebne informacije na najjednostavniji i najbrži mogući način, prema svačijim zahtevima.

Podaci na astenor.eu su od opšteg interesa i dostupni su korisnicima besplatno. Izraz „korisnik“ ove stranice označava svako fizičko ili pravno lice koje će pristupiti stranici. Možete kopirati i štampati sadržaj stranice astenor.eu za svoju ličnu upotrebu, bez komercijalne namere. U svakom drugom slučaju, sadržaj astenor.eu ne sme se reprodukovati, modifikovati ili eksploatisati bez izričitog pristanka predstavnika astenor.eu.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sadržaj informacija se odnosi na opis u određenom stepenu detalja o aktivnostima, proizvodima i uslugama S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L .. S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. neće dati nikakvu garanciju u vezi sa:

– izbegavanje otežanog korišćenja ili prekida u korišćenju veb stranice;

– nisu negativno pogođeni drugim sistemima korišćenjem veb stranice

– odsustvo virusa ili drugih komponenti na veb stranici koje bi mogle naštetiti korisnicima.

Tako S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. ne može biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu upotrebom njegove veb stranice.

Sve informacije predstavljene na veb stranici u vezi sa astenor.eu proizvodima, cenama, informacijama, kampanjama i marketinškim promocijama, tehničkim aspektima, predstavljene su u informativne svrhe. Ništa u sadržaju veb stranice astenor.eu ne može predstavljati čvrstu ponudu za sklapanje ugovora i ne može uključivati odgovornost S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. u odsustvu daljih dogovora.

Sadržaj veb stranice astenor.eu, informacije i drugi materijali koje je predstavila zajednica astenor.eu ne predstavljaju pravne konsultacije u smislu Zakona br. 51/1995.

GDPR je skup pravila zasnovanih na složenim principima koji je otvoren za tumačenje i takođe citira mnoga područja u kojima su države članice pozvane da intervenišu. Trenutno postoji vrlo malo smernica o primeni GDPR -a i moguće je da će nadzorna tela imati drugačije stavove od onih izraženih u ovom šablonu. Uprkos našim naporima da pružimo najbolje usluge, ne možemo tačno predvideti kako će Nadzorni organ ili sudovi tumačiti Uredbu.

astenor.eu ne daje nikakve izjave, obećanja ili garancije u pogledu tačnosti, potpunosti ili adekvatnosti ovog sadržaja, smernica i konsultacija, ne preuzima nikakvu obavezu rezultata ili marljivosti prema bilo kojoj osobi, izričito isključuje i negira odgovornost za bilo koju cenu, gubitak ili oštećenja nastala usled korišćenja sadržaja.

CILJ SADRŽAJA VEB STRANICE

Cilj sadržaja veb stranice je prenošenje ažurnih i tačnih informacija.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. ne može garantovati da ove stranice ne sadrže greške i uverava se da će se potruditi da postigne tačne informacije i otkloni sve greške.

Mole se svi koji žele da kupe neku od usluga ili proizvoda predstavljenih na veb stranici da se obrate S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. na jedan od načina prikazanih na stranici za kontakt veb stranice, kako biste bili informisani kako o dostupnosti usluge ili proizvoda u pitanju, tako i o ugovornim uslovima, tarifama i tehničkim ili drugim informacijama.

LIČNE INFORMACIJE

Kada se informacije traže putem ove veb stranice, njihov cilj je identifikacija vas ili mogućnost da vas kontaktiramo. Ovo je još potrebnije kada se koriste aplikacije dostupne na veb lokaciji.

Priroda traženih informacija odnosi se posebno na lične podatke (ime, adresu, telefonske brojeve), adresu e-pošte, način na koji se proizvodi i/ili usluge kompanije SC BIESSEN PHARMA SRL koriste ili nameravaju da koriste, ali mogu uključivati i druge informacije blisko povezane sa korišćenjem traženih usluga i/ili proizvoda.

Kako bi bolje odgovorili na potrebe i pitanja korisnika veb stranice, informacije koje se traže putem ove veb stranice biće predmet elektronskog skladištenja i obrade.

VEZE SA OSTALIM VEB STRANICAMA

Ova veb stranica može sadržati veze ili linkove ka drugim veb lokacijama koje smatra S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. korisne u vezi sa sadržajem njene veb stranice i koje nisu pod njenom kontrolom ili vođstvom. U slučaju korišćenja ovih veza ili referenci, primenjivaće se opšti uslovi korišćenja koji odgovaraju tim veb stranicama.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. ne može garantovati/kontrolisati aktuelnost/tačnost informacija prisutnih na veb stranicama trećih strana, na koje se upućuje sa njihove veb stranice.

INFORMACIJE PRUŽANE KROZ VEB STRANICU

Svako lice koje poseti veb lokaciju astenor.eu i koje pruža lične podatke ili informacije putem ove veb stranice izričito i nedvosmisleno pristaje: na obradu takvih podataka i ličnih podataka od strane S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L.; prenošenje promotivnih materijala specifičnih za operacije direktnog marketinga; poravnanje od S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. o upućenim zahtevima, pitanjima i žalbama (pogledajte stranicu za kontakt na veb lokaciji); druge aktivnosti koje preduzima S.C. BIESSEN PHARMA S.R.L. i dozvole po zakonu, koje ne podležu odobrenju primaoca.

SC BIESSEN PHARMA S.R.L. čuvaće poverljivost ovih podataka.

Vaša dalja upotreba ove veb stranice predstavlja vašu izričitu i nedvosmislenu saglasnost u skladu sa odredbama Zakona 677/2001 i GDPR direktivama o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka.

Za sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem vaših prava u vezi sa korišćenjem veb stranice i zaštitom upotrebe, kontaktirajte nas putem odeljka za kontakt na veb stranici.